Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant

Update 17.03.2022

 

Update 16.03.2022

 

Update 10.03.2022

 

Update 03.03.2022

 

ANUNŢ / 18 februarie 2022

 

  Centrul Cultural Vrancea  organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator, treapta I, studii medii, normă întreagă, din cadrul Compartimentului financiar-contabil, resurse umane salarizare și administrativ la Centrului Cultural Vrancea

    Cerințele specifice postului sunt:

               – să aibă vechime în muncă de minim 10 ani în domeniul administrativ;

               – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

               – caracterizare de la ultimul loc de muncă;

               – curs de operator calculator – introducere prelucrare si validare date

 

Concursul se organizează la sediul Centrului Cultural Vrancea din strada Mitropolit Varlaam nr.48bis, Focşani, în data de 10 martie 2022, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 16 martie 2022, ora 10,00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Centrului Cultural Vrancea din strada Mitropolit Varlaam nr.48bis, Focşani, la Compartimentul financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, privind organizarea concursului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:

– să aibă vechime în muncă de minim 10 ani în domeniul administrativ;

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– caracterizare de la ultimul loc de muncă;

– curs de operator calculator – introducere prelucrare si validare date

 

      Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Focșani, strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis,, Compartimentul financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ, telefon/fax 0237210213.

 

BIBLIOGRAFIE    la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de de Administrator, treapta I, normă întreagă, din cadrul Compartimentului financiar-contabil, resurse umane salarizare și administrativ la Centrului Cultural Vrancea

 1. OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477 din 08/11/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

 

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

   

       Anunt si Bibliografie concurs Administrator, treapta I  (pdf )

Previous Apel si rezultat candidați înscriși la proba interviu din data de 18 ianuarie 2022 ora 10.00