Legislatie

Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

      Centrul Cultural Vrancea a luat fiinţă în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea, nr. 38/28.04.2010, prin reorganizarea şi comasarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Vrancea şi a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vrancea.

      Centrul Cultural Vrancea este o instituție publică de cultură, persoană juridică de drept public, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la cultură şi informaţie, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, fiind finanţat din subvenții de la bugetul local şi din venituri proprii, conform legislaţiei în vigoare.

     Centrul Cultural Vrancea îşi desfăşoară activitatea pe baza:

Legii 143/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.133/2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional, Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, H.G nr. 442 din 22 iulie 1994, republicată, privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, ale municipiului Bucureşti şi locale, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

     În incinta Centrului Cultural Vrancea sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică și psihică a elevilor, a personalului de specialitate, şi a personalului administrativ.

 

Acte normative care reglementeaza activitatea de informare publica directa:

Legea 143/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare;

U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 133/2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional;

Legea – cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

H.G. nr. 442 din 22 iulie 1994, republicată, privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, ale municipiului Bucureşti şi locale;

OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural Vrancea și Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.195 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural Vrancea. (PDF)

 

Acte normative care reglementeaza activitatea de informare publica directa:

Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărarea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233 din 30 ianuarie 2002.

str.Mitropolit Varlaam , nr.48 BIS,

Focsani, Vrancea

Program cu publicul:

L – V: 8:00 – 16:00

Copyright © 2022 Centrul Cultural Vrancea. Toate drepturile rezervate.