Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante – Serviciul Școala Populara de Arta – EXPERT debutant, clasa canto-clasic

Update 22.05.2023, ora 16.00

==================

 

Update 17.05.2023, ora 16.00

==================

Update 16.05.2023

ANUNŢ- continuare procedura concurs

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (pdf)

==================

 

Update 11.05.2023

==================

ANUNŢ – 26 aprilie 2023

Centrul Cultural Vrancea, cu sediul în Focșani, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48bis, județul Vrancea,   organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: EXPERT debutant, clasa canto-clasic

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

SERVICIUL: ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

      Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • studii: universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, respectiv studii superioare de lunga durata în specializarea canto

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr crt ETAPE CONCURS DATA Interval orar
1 Publicarea anunțului 26.04.2023
2 Depunerea dosarelor de înscriere data limită 10.05.2023     08,00-14,00
3 Selectarea dosarelor si afișarea rezultatelor 11.05.2023      08,00-14,00
4 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei de selectare a dosarelor 11.05.2023-12.05.2023    08,00-12,00
5 Afișarea rezultatelor după contestații 12.05.2023    12,00-16,00
6 Desfășurarea probei scrise 17.05.2023          10,00-13,00
7 Corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă 17.05.2023          13,00-16,00
8 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise 17.05.2023-18.05.2023          08,00-13,00
9 Afișarea rezultatelor dupa contestații la proba scrisă 18.05.2023          14,00-16,00
10 Interviul 22.05.2023          10,00-13,00
11 Afișarea rezultatelor la interviu 22.05.2023          14.00-16,00
12 Depunerea contestațiilor cu privire la interviu 22.05.2023-23.05.2023          08,00-14,00
13 Afișarea rezultatelor după contestații la interviu 23.05.2023               15.00
14 Afișarea rezultatelor finale 23.05.2023   16,00

 

 

BIBLIOGRAFIE – concurs organizat în vederea ocupării postului vacant expert debutant, clasa canto-clasic

  –    OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfăşurarea activității așezămintelor culturale actualizată

 –    Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare

–    Legea nr. 477 din 08/11/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

 –   HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

–    Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

–    Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare

 • Alexandrescu, D.Curs de teoria muzicii, vol.I,II, Editura Kity 1997
 • Bejat, M – Ce este talentul?, Ed.Științifică, București, 1967
 • Bentoiu, P. – Imagine și sens, Ed.Muzicală, București, 1974
 • Bentoiu, P. Capodopere enesciene, Ed.Muzicală, București, 1999
 • Berger, G.W. – Moduri și proporții, București, Ed.Muzicală, 1979
 • Berger, G.W. – Muzica simfonică(vol.I-V), Ed.Muzicală, București, 1974-1977
 • Brumaru A. – Romantismul în muzică vol. I-II Ed. Muzicală, București 1975
 • Buciu D. – Armonia tonală, vol. I Ed. Conservatorului de Muzică București, 1989
 • Bughici, D. – Forme și genuri muzicale Muzicală București 1980
 • Chelaru, C., Cui i-e frică de Istoria muzicii?,I-III, Ed.Artes, Iași, 2007
 • Ciobanu Gh. – Izvoare ale muzicii românești (vol, I-II), Ed. Muzicală, București 1976,1978
 • Constantinescu, G., Boga, I., O călătorie prin istoria muzicii, Ed.Didactică și Pedagogică, București, 2007
 • Cosma, O. L: Hronicul muzicii românești vol I-IX, Editura Muzicală, București
 • Dediu-Sandu, V., Muzica românească între 1944-2000, Ed.Muzicală, București, 2002
 • Denizeau, G., Să înţelegem și să identificăm genurile muzicale, Ed.Meridiane – Larousse, 2000
 • Diaconu, A. – Teoria superioară a muzicii Iași 1984 Lito Conservatorul G.Enescvu
 • Dicționar de termeni muzicali Editura Științifică și Enciclopedică, București 1984
 • Duțică, Gh. – Solfegiu, Dicteu, Analiză muzicală, Ed.Artes, Iași 2004
 • Eduard Terenyi – Armonia muzicii moderne, Ed. MediaMusica Academia de Muzică Gh.Dima, Cluj 2007
 • Firca, C. – Direcții în muzica românească, 1900-1930, Ed. Muzicală, București, 1974
 • Gieseking, W. – Tratat de teoria superioară a muzicii, Ed. Muzicală, București, 1986
 • Golea, A. – Muzica din noaptea timpurilor până în zorile noi, vol. I-II, Ed. Muzicală, București, 1987
 • Grazziela G. – Mari personalități ale muzicii românești din sec. Al XX-lea, ed.MediaMusica Academia de Muzică Gh.Dima, Cluj 2005
 • Grove’s, – Dicționary of Music and musicians, Ed. Blom, London, 1994
 • Herman,, Formele muzicii clasicilor vienezi Ed.MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009
 • Herman, V., Formele muzicii vechi europene, Ed. MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009
 • Herman, V.– Originile și dezvoltarea formelor muzicale, Ed. Muzicală București, 1982.
 • Herman, V. – Formele muzicii medievale europene, Lito Conservatorul ,,G.Dima”, Cluj Napoca, 1978
 • Iliuţ, V. – De la Wagner la contemporani, vol II-VI, Ed. U.C., București, 1996
 • Iliuţ, V. – O carte a stilurilor muzicale, Ed. Acad. de Muzică, București, 1996
 • Ionescu, C – Psihologia muzicii (vol.I), ed.Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, București, 1982
 • Ionescu-Arbore, A. – Interpretul teatrului liric, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1984
 • Jarda, T. – Armonia mondială, Ed. Media Music, Cluj-Napoca, 2009
 • Negrea M. – Tratat de armonie, Ed. Muzicală, București 1958
 • Nemescu, O. – Capacitățile semantice de muzică, Ed. Muzicală, București, 1983
 • Niculescu, Șt. – Reflecții despre muzică, Ed. Muzicală, București, 1980
 • Pașcanu, A. – Armonia, EDP, București, 1982
 • Plett, E. – Știința textului și analiza de text, Ed. Univers, București, 1983
 • Rîpă, C. – Teoria Superioară a muziciiII – Ritmul Ed. MediaMusica Acad. De Muzică Gh. Dima, Cluj 2008
 • Rîpă C. – Teoria superioară a muzicii Ed. Media Musica Academia de Muzică Gh.Dima, Cluj 2000
 • Ștefănescu, I. Istoria muzicii universale I-.IV, Fundaţia Culturală Română, 1995-2002
 • Stoianov, Carmen, Marinescu Mihaela, Istoria muzicii universale, ediţia a II a, Editura Fundaţia România de Mâine, București, 2008
 • Stoianov, Carmen, Stoianov, Petru, Istoria muzicii românești, Editura Fundaţiei România de Mâine, București, 2005
 • Stoianov, Carmen – Repere în neoclasicismul muzical românesc, ediția a II-a, editura Fundației România de Mâine, București, 2005
 • Stoianov, Carmen – Neoclasicism muzical românesc, ediția a II-a a editura Fundației România de Mâine, București, 2005
 • Tatarkiewicz, W. – Istoria esteticii, vol.I-IV, Ed. Meridiane, 1978

– Timariu, V., Analiza muzicală între conștiinţa de gen și conștiinţa de formă, Ed. Universităţii din Oradea, 2003

– Timariu, V., Dicţionar noţional și terminologic, Ed.Universităţii din Oradea, 2004

– Toduţă, S.– Formele muzicale ale barocului (vol. I – III), Ed. Muzicală, București, 1960-1979

– Teodorescu-Ciocănea, L., Tratat de forme și analize muzicale, Ed.Muzicală, București, 2005

– Turk, H.P. – Curs de armonie tonală, vol.I Conservatorul Gh.Dima, Cluj 197

– Vancea, Z. – Creaţia muzicală românească, sec. XIX-XX, Ed. Muzicală București, 1989

– Voiculescu, D., Polifonia secolului XX, Ed.Muzicală, 2005

– Voiculescu, D., Fuga în creaţia lui J.S.Bach, Ed.Muzicală, București, 2000

– Bârzea. C. – Arta și știința educației, EDP, București 1995

– Brunner, J. – Pentru o teorie a instruirii, EDP București 1970

– Călin, M. – Procesul instructiv – educativ EDP, București 1995

– Călin, Dragoș, Coman, Lavinia, Vasile, Vasile – Îndrumar metodic, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, București, 2009

 • Crețu, C. – Curriculum diferențiat și personalizat, Ed. Polirom, Iași, 1996
 • Cristea, G. – Managementul lecţiei, Ed.Didactică și pedagogică, București,
 • Cucoş, C., Pedagogie și axiologie, Editura Polirom, Iași, 1995
 • Geissler, E.G. – Mijloace de educaţie, EDP, București, 1997
 • Ionescu, C-tin – Psihologia muzicii Muzicală, București, 1984
 • Ionescu, C-tin – Educația muzicală Muzicală, București, 1982
 • Ionescu, M. – Didactica modernă, Ed.Dacia, Cluj, 1995
 • Ionescu, M. – Previziune și control în procesul didactic,Ed. Dacia, Cluj, 1979
 • Joiţa, E. Eficienţa instruirii, EDP, București, 1998
 • Landsherre, G. – Evaluarea continuă a elevilor și examenele, EDP, București, 1975
 • Lupu, Jean – Educarea auzului muzical dificil, Ed.Muzicală, București, 1988
 • Lupu, Jean, Stăneți Mihaela – Jocuri muzicale pentru copii mari și mici, Ed.Sigma, 1999
 • Lupu, Jean, (coord.), Caraman Fotea Daniela, Racu Nicolae, Oprea gabriel, Sandu Eugen – Dicționar universal de muzică, Ed.Litera Internațional, 2008
 • Munteanu Gabriela – Modele de educație muzicală, fundația de Mâine, București, 2008
 • Munteanu Gabriela – Sisteme de educație muzicală, Ed. Fundația România de Mâine, București 2008
 • Neacșu, I. – Metode și tehnici de învățare eficientă, Ed. Militară, București, 1990

 

      Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

      Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

      Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Focșani, strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis,, Compartimentul financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ, telefon/fax 0237210213.

Tematică (pdf)   

Secretariat comisie,

 

Previous Premii : De la Psalmi şi Icoane la Sfânta Scriptură Şi Muzică Sacră 2023