Concurs pentru ocupare post contractual vacant de instructor III, studii medii, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, clasa pian

Update 27.07.2022

                   ===============================

Update 21.07.2022

                ===============================

Update 13.07.2022

Tabelul privind rezultatul selecției dosarelor:

29 iunie 2022

Centrul Cultural Vrancea,

organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de instructor III, studii medii, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, clasa pian, din cadrul Serviciului Școala Populară de Artă al Centrului Cultural Vrancea,  condițiile specifice postului, să aibă vechimea de minim 3 ani în specific conform cerințelor postului, din cadrul Serviciul Scoala Populară de Artă (Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale) al Centrului Cultural Vrancea

Concursul se organizează la sediul Centrului Cultural Vrancea din strada Mitropolit Varlaam nr.48bis, Focşani, în data de 21 iulie 2022, ora 9,00, proba scrisă şi în data de 27 iulie 2022, ora 9,00, proba practică.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Centrului Cultural Vrancea din strada Mitropolit Varlaam nr.48bis, Focşani, la Compartimentul financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, privind organizarea concursului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:

– minim 3 ani în specific conform cerințelor postului;

– studii medii de profil;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Focşani, strada Mitropolit Varlaam nr.48bis, Compartimentul financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ, telefon/fax 0237210213.

Anunt si Bibliografie concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de instructor III, studii medii, jumătate de normă, perioadă nedeterminată, clasa pian, din cadrul Serviciului Școala Populară de Artă al Centrului Cultural Vrancea

Previous Concurs pentru ocupare post contractual vacant expert I – clasa orgă – vioară