Image Alt

Prelucrarea datelor cu caracter personal

PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTORA

 

     Centrul Cultural Vrancea garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate în scopul îndeplinirii competentelor și atribuțiilor specifice legislației administrației publice, în acord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI.

     Prelucrarea de date cu caracter personal efectuata de Centrul Cultural Vrancea consta în activități și procese care sunt efectuate prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi, (dar fără a fi limitate la acestea): colectarea, înregistrarea în baze de date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuala sau utilizând aplicații specifice, actualizarea, afișarea publica, utilizarea, transmiterea către terți, diseminarea, combinarea, blocarea sau ștergerea definitiva a datelor respective.

     Responsabilul de protecția datelor:

Adresa de e-mail a persoanei responsabile cu protecția datelor: dpoccvrancea@gmail.com

     Datele cu caracter personal prelucrate de către Centrul Cultural Vrancea sunt:

– Nume și prenume;

– Adresa de domiciliu;

– Adresa imobilelor declarate;

– Cod Numeric Personal (CNP);

– Serie și număr carte de identitate;

– Fotografii, imagini;

– Nume și prenume soț, soție, copii (în cazul declarațiilor de avere și interese);

– Alte date și activități existente în Curriculum Vitae, rapoarte de activitate;

– Cuantumul indemnizațiilor, salariilor și alocațiilor;

– Specificații privind documente medicale în baza cărora au fost alocate indemnizația;

– Adresa instituțiilor care administrează activele financiare;

– Număr de telefon personal;

– Adresa de email personal;

– Cont bancar (copie extras bancar cont IBAN).

     Transferul datelor cu caracter personal vizate:

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și utilizate de către:

– aparatul de specialitate al Centrul Cultural Vrancea;

– alte autorități și instituții competente în soluționarea cererilor depuse;

– organe de control și cercetare competente;

– alți terți.

     Perioada stocării datelor cu caracter personal:

Conform Nomenclatorului de arhivare a documentelor ce conțin date cu caracter personal

     Drepturile persoanelor

In conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI UE 2016/679 din 27 aprilie 2016,  aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date:  dreptul de a obține la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate;
  • Dreptul de intervenție asupra datelor: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor care nu sunt conforma legii, în special a datelor incomplete și inexacte;
  • Dreptul de opoziție: dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulara, ca datele care va vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazului în care exista prevederi legale contrare;
  • Dreptul la portabilitatea datelor;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice;
  • Dreptul de a va adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de REGULAMENTUL UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care v-au fost încălcate;

In cazul în care doriți sa vă exercitați drepturile menționate, puteți înainta o cerere scrisa către centrulculturalvrancea@gmail.com și către dpoccvrancea@gmail.com

     Oricare dintre drepturile menționate anterior pot fi exercitate prin intermediul dreptului de a va adresa justiției la instantele competente și/sau a dreptului de a înainta o plângere către Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

     Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (de ex: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date bancare), sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanta cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.