Image Alt

Despre noi

Centrul Cultural Vrancea este o instituţie de cultură care oferă servicii culturale, artistice şi de recreere pe baza principiului nediscriminării, asigurând accesul şi participarea egală a tuturor cetăţenilor la educaţie, cultură şi activităţi de divertisment şi recreere indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie.

Centrul Cultural Vrancea iniţiază şi desfăşoară programe de învăţământ în domeniul educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, urmărind cu consecvenţă:

oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie;
păstrarea, prin programele de şcolarizare, a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe care o deserveşte;
conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
stimularea creativităţii şi talentului;
învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale;
cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile: muzică, coregrafie, teatru etc.
dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial:

– respectarea patrimoniului cultural imaterial al comunitarilor, grupurilor şi indivizilor care aparţin acestora;

– sensibilizarea, la nivel local, naţional, internaţional asupra importanţei patrimoniului cultural imaterial şi recunoaşterii sale;

– organizarea activităţilor ce vizează asigurarea viabilităţii patrimoniului cultural imaterial, cuprinzând identificarea, documentarea, cercetarea, prezervarea, protecţia, promovarea, punerea în valoare, transmiterea, în special prin intermediul educaţiei formale şi nonformale, precum şi revitalizarea diferitelor aspecte ale acestui patrimoniu, conform Legii nr.410/29 decembrie 2005 şi a Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris, la 17 octombrie 2003.

Centrul Cultural Vrancea iniţiază şi desfăşoară programe pentru organizarea festivalurilor, târgurilor, sărbătorilor orăşeneşti şi săteşti.

Activitatea Centrului urmăreşte în principal realizarea următoarelor obiective:

· oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare;

· formarea, instruirea şi perfecţionarea în domeniile artistice;

· creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală;

· cultivarea creaţiilor autentice şi a artei interpretative şi apărarea lor împotriva tendinţelor de poluare şi degradare;

· organizarea de manifestări culturale;

· întocmirea, coordonarea şi derularea de proiecte culturale destinate promovării culturii şi artei specifice zonei;

· sprijinirea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale din judeţ.

· oferirea de servicii cultural-artistice şi de recreere, asigurând accesul şi participarea cetăţenilor la educaţie, cultură şi activităţi de divertisment şi recreere.

În scopul realizării obiectivelor sale, Centrul Cultural Vrancea organizează şi desfăşoară activităţi de tipul:

· evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, sărbători, seminarii şi altele asemenea de nivel local, judeţean, naţional şi internaţional;

· expoziţii şi evenimente artistice profesioniste şi de amatori;

· susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susţinerii editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;

· promovarea turismului cultural de interes local;

· cercetarea, conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;

· organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă;

· organizarea de rezidenţe artistice.

Centrul Cultural Vrancea se poate asocia în scopul desfăşurării unor activităţi culturale, artistice, de recreere şi de divertisment de tipul celor prevăzute mai sus, cu alte aşezămintele culturale, instituţii culturale, asociaţii, fundaţii şi instituţii publice.

Autorizarea Centrului Cultural Vrancea pentru a desfăşura activităţi de formare profesională continuă se face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Activităţile centrului se realizează prin serviciile componente, astfel:

I) Serviciul de educaţie, formare şi perfecţionare în domeniul artei – Şcoala Populară de Artă – asigură, prin planul de învăţământ, pregătirea artistică a creatorilor şi a interpreţilor asigurând afirmarea talentelor în domeniul artei şi culturii:

organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ artistic, în toate domeniile (artă plastică, coregrafie, muzical etc.) şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale;
întocmeşte şi asigură îndeplinirea planurilor anuale de şcolarizare, în concordanţă cu programa analitică elaborată de Ministerul Culturii;
planifică activitatea instructiv-educativă a şcolii;
organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice (spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale etc.);
promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană;
promovează tinere talente din rândul propriilor cursanţi;
poate avea propriile formaţii artistice, iniţiază, organizează, participă la concursuri şi festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
editează şi difuzează publicaţii în domeniul culturii tradiţionale şi educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;
organizează expoziţii şi evenimente artistice profesioniste;
sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate pentru aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local (cămine culturale, case de cultură, universităţi populare, centre de cultură – altele decât cele naţionale şi judeţene, ansambluri şi formaţii folclorice etc, organizează şi coordonează evenimente cultural-artistice, de recreere şi de divertisment.

II) Serviciul de Cercetare, Conservare, Promovare şi Valorificare a Culturii Tradiţionale asigură cunoaşterea, păstrarea, promovarea şi valorificarea culturii populare, fiind un centru ştiinţific şi metodologic în viaţa culturală a judeţului şi acţionează în direcţia:

dezvoltării activităţilor de conservare, cercetare, protejare, transmitere, promovare şi punere în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
realizează programe de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate;
iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului;
efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugăreşti tradiţionale locale;
iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugăreşti tradiţionale;
asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul încadrat în aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local şi judeţean;
concepe şi organizează desfăşurarea evenimentelor artistice, istorice şi socio-culturale ale comunităţii în care funcţionează instituţional;

Activităţile specifice se realizează prin serviciile menţionate şi constau în :

· cercetarea şi evaluarea în context zonal, naţional şi internaţional a fenomenului cultural;

· colecţionarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative pentru cultură;

· organizarea de manifestări culturale în scopul promovării valorilor autentice şi integrarea lor în circuitul naţional şi internaţional;

· expoziţii şi evenimente artistice profesioniste şi de amatori;

· formarea şi instruirea prin cursuri periodice a instructorilor de formaţii din judeţ în domeniul cunoaşterii, păstrării şi valorificării tradiţiei şi creaţiei tradiţionale;

· organizarea şi planificarea cursurilor de şcolarizare conform planurilor de învăţământ pentru educarea, formarea şi perfecţionarea în domeniul artistic;

· organizarea de manifestări culturale menite lansării şi integrării creatorilor şi interpreţilor în mişcarea artistică (concursuri, festivaluri, tabere de creaţie naţionale şi internaţionale);

· participarea cu interpreţi/creatori individuali şi formaţii proprii la concursuri şi festivaluri judeţene, naţionale şi internaţionale;

· cursuri de vară, tabere de creaţie cu participarea artiştilor profesionişti etc.;

· participarea la programele şi proiectele culturale iniţiate de Consiliul Judeţean Vrancea;

· colaborarea şi încheierea de parteneriate culturale cu instituţii de specialitate ONG-uri, persoane juridice de drept public sau/şi privat, mass-media.

· organizarea evenimentelor cultural-artistice, de recreere şi de divertisment.

Activităţile specifice se realizează pe baza programelor şi proiectelor culturale şi constau în:

· studii şi cercetări în teren;

· arhive ştiinţifice (etnografice, folclorice) şi colecţii de artă (plastică, populară);

· publicaţii şi lucrări de specialitate (reviste, albume, materiale metodologice);

· acţiuni de perfecţionare metodologică a activităţii aşezămintelor culturale (cămine culturale, case de cultură);

· propune statutul de zonă protejată şi persoanele care pot primi titlul de Tezaur uman viu, drept componente ale patrimoniului cultural imaterial de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Vrancea;

· concursuri de creaţie/interpretare, pe domenii artistice;

· expoziţii, tabere de creaţie pentru artişti amatori etc.;

· sprijinirea artiştilor, interpreţilor şi creatorilor neprofesionişti;

· colaborarea cu alte instituţii, cu artişti şi personalităţi în domeniu;

· organizarea colaborărilor şi schimburilor culturale cu alte centre similare din ţară, cu alte instituţii publice de cultură de nivel naţional şi/sau internaţional;

· dezvoltarea de structuri comerciale, prin care să se valorifice produsele meşteşugăreşti, artizanale şi creaţia artistică tradiţională şi contemporană.

· organizarea evenimentelor cultural-artistice, de recreere şi de divertisment.

Toate activităţile şi manifestările specifice sunt cuprinse într-un calendar anual aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea.
Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin în vederea realizării activităţilor specifice, Centrul Cultural Vrancea colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima niciun fel de interese de grup (etnice, politice, religioase ş.a.)

 

Declarații de avere și de interese

 

-Program activități 2018

-Salarizare și funcții martie 2019