Image Alt

Despre noi

Despre noi

   

           Centrul Cultural Vrancea este o instituție publică de  cultură, persoană juridică de drept public, care desfășoară activități în domeniul cultural și al educației permanente, reprezentând  servicii  culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la cultură și informație, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, fiind finanțat din subvenții de la bugetul local și din venituri proprii, conform legislației în vigoare.

            Centrul Cultural Vrancea inițiază și desfășoară proiecte și programe culturale în domeniul educației permanente și a culturii tradițional având o strategie culturală elaborată de conducerea acestuia și aprobata de consiliul județean  urmărind în principal următoarele obiective:

            1. oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viaţa culturală;

           2. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

           3. educația permanentă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație.

           4. cultivarea valorilor și autenticității creațiilor contemporane și artei interpretative în toate genurile ( teatrul , muzica , dans și arte plastice).

 

În scopul realizării obiectivelor prevăzute mai sus, Centrul Cultural Vrancea   organizează și desfășoară activități de tipul:

           1. evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;

           2. susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;

           3. promovării turismului cultural de interes local;

           4. conservării, cercetării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

           5. organizării de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă;

           6. organizării de rezidențe artistice;

           7. efectuării de activități de transport auto de persoane (formații artistice proprii, colaboratori, etc.) și marfă (recuzită, sistem sonorizare, materiale expoziții), în trafic intern și internațional pentru realizarea obiectivelor din activitatea proprie.

 

Istoric

Centrul Cultural Vrancea         

             În baza Hotărârii Consiliului Județean Vrancea, Nr. 38/28.04.2010, prin reorganizarea și comasarea Şcolii Populare de Arte și Meserii Vrancea și a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vrancea, a luat ființă Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale, Artelor și Meseriilor Vrancea

             La data de 1 octombrie 2013, în urma Hotărârii Nr. 94 a Consiliului Județean Vrancea, are loc schimbarea denumirii Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale, Artelor și Meseriilor Vrancea în Centrul Cultural Vrancea.

           Centrul Cultural Vrancea este instituție publică de  cultură, persoană juridică de drept public, care desfășoară activități în domeniul cultural de informare și de educație permanentă, reprezentând  servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la cultură și informație, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, fiind finanțat din subvenții de la bugetul local și din venituri proprii, conform legislației în vigoare.

 

Școala de Populară de Artă și Meserii Vrancea

A fost înființată la data de 22 octombrie 1979.

            În prezent funcționează ca Serviciul – Școala Populară de Artă (educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale), în cadrul Centrului Cultural Vrancea și urmărește  cu consecvenţă următoarele obiective:

        1. oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viaţa culturală.

        2. educația permanentă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație;

Pentru îndeplinirea obiectivelor, Școala Populară de Artă poate organiza și desfășura activități de tipul:

          a ) organizării de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă;

          b ) organizării și desfășurării activităților de învățământ artistic, în toate domeniile (muzical, artă plastică, coregrafie, teatru etc.) și de însușire a meșteșugurilor tradiționale;

          c ) organizării și desfășurării de activități cultural-artistice (spectacole, expoziții, tabere de creație, schimburi culturale etc.);

          d ) promovării obiceiurilor și tradițiilor populare specifice zonei, precum și creația populară contemporană;

          e ) promovării de tinere talente din rândul propriilor cursanți;

          f ) înființării propriilor formații artistice, inițierii, organizării, participării la concursuri, târguri și festivaluri județene, interjudețene, naționale și internaționale;

         g ) participării la proiecte și schimburi culturale interjudețene, naționale, internaționale;

         h ) organizării de cursuri și activități artistice în perioada vacanțelor școlare în funcție de nevoile beneficiarilor.

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vrancea

        A fost continuatorul instituției de cultură înființate în 1956 sub denumirea de Casa Regională a Creației Populare Galați. În anul 1967, prin Legea nr. 27 din 28 decembrie, Casa Regională a Creației Populare, în urma noii organizări administrativ-teritoriale a României, devine componentă și funcționează pe lângă Comitetul pentru Cultură și Artă al Județului Vrancea sub denumirea Casa Creației Populare a județului Vrancea, iar în anii ’80, aceeași instituție cu atribuțiuni ușor cosmetizate, capătă denumirea de Centru de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă a județului Vrancea.

          În anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României Nr. 605/24.05.1990, semnată de primul ministru Petre Roman, această instituție devine entitate juridică de sine stătătoare sub denumirea de Centrul Județean pentru Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale Vrancea.

          După o primă etapă de organizare, din 1992, printr-un nou statut, instituția este recunoscută ca așezământ de specialitate. Legea 292/2003 care reglementa organizarea și funcționarea așezămintelor culturale, respectiv instituții publice de cultură, redenumește instituția Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, denumire sub care funcționează până la data de 1 iulie 2010.

          În prezent funcționează ca Serviciul – Conservarea, Cercetarea, Promovarea şi Valorificarea Culturii Tradiționale în cadrul Centrului Cultural Vrancea, urmărind  cu consecvenţă obiectivul privind conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial și organizând și desfășurând activități de tipul:

  1. evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;

  2. elaborării de monografii, susținerii editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;

  3. promovării turismului cultural de interes local;

  4. conservării, cercetării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

  5. efectuării de studii și cercetări privind obiceiurile, tradițiile populare și meșteșugărești tradiționale;

  6. protejării și tezaurizării valorilor reprezentative ale creației populare contemporane;

  7. elaborării unor programe de valorificare a tradițiilor locale și stimulării creativității în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;

  8. inițierii unor proiecte de sprijinire și afirmare a creatorilor și performerilor tradiției și creației populare autentice, pentru protecția acestora împotriva denaturărilor și falsificărilor;

  9. conservării și transmiterii valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

10. păstrării și cultivării specificului zonal;

11. stimulării creativității și talentului;

12. revitalizării și promovării meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică (meșteri populari și mici meseriași etc.);

13. desfășurării unor programe adecvate intereselor și preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând și obiceiurile tradiționale din comunitatea respectivă;

14. dezvoltării schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional;

15. coordonează și îndrumă din punct de vedere metodologic în plan județean activitatea așezămintelor culturale.

Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
Conducere
Organizare
Programe şi strategii
Rapoarte şi studii