Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de Portar, la Compartimentul financiar – contabil, Resurse umane – salarizare și administrativ

 

Update 07.06.2023, ora 10.00

    ==================

 

ANUNŢ – 22 mai 2023

 

             ANUNŢ –  continuare procedura concurs conform prevederilor art.IV  alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2023

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (pdf)

Centrul Cultural Vrancea, cu sediul în Focșani, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48bis, județul Vrancea,   organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: PORTAR

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

SERVICIUL: COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABIL,

RESURSE UMANE – SALARIZARE ȘI ADMINISTRATIV

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână,

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • să aibă vechimea în muncă de minim 5 ani
 • studii medii, gimnaziale sau liceale
 • disponibilitatea de a lucra în program de 12,00-,20,00
 • recomandări de la ultimele locuri de muncă
 • cunoștințe de utilizare a echipamentelor specifice activității desfășurare

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr crt ETAPE CONCURS DATA Interval orar
1 Publicarea anunțului 22.05.2023
2 Depunerea dosarelor de înscriere data limită 07.06.2023     08,00-14,00
3 Selectarea dosarelor si afișarea rezultatelor 08.06.2023      08,00-14,00
4 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei de selectare a dosarelor 08.06.2023-09.06.2023    08,00-12,00
5 Afișarea rezultatelor după contestații 09.06.2023    12,00-16,00
6 Desfășurarea probei scrise 14.06.2023          10,00-13,00
7 Corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă 14.06.2023          13,00-16,00
8 Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise 14.06.2023-15.06.2023          08,00-13,00
9 Afișarea rezultatelor dupa contestații la proba scrisă 15.06.2023          14,00-16,00
10 Interviul 20.06.2023          10,00-13,00
11 Afișarea rezultatelor la interviu 20.06.2023          14.00-16,00
12 Depunerea contestațiilor cu privire la interviu 20.06.2023-21.06.2023          08,00-14,00
13 Afișarea rezultatelor după contestații la interviu 21.06.2023               15.00
14 Afișarea rezultatelor finale 21.06.2023   16,00

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de portar

 

 • OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 477 din 08/11/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

 

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Tematică (pdf)   

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0237210213, la adresa de e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com sau la sediul Centrului Cultural Vrancea la responsabil resurse umane.

 

Manager,

Trifan Herea Bogdan Ciprian

Previous Premii – Concursul Național de Muzică ușoară pentru Copii – Inocență de copil, ediția a VII-a 2023