Image Alt

Concurs promovare pe post

Concurs promovare pe post

update 03.06.2021

   Rezultatul obţinut :

 

 ANEXA  NR.6

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba practică din 03 iunie 2021  în cadrul examenului organizat   pentru promovarea pe postul de muncitor din activitatea specifică  instituțiilor de spectacole sau concerte II, studii M/G din cadrul Serviciul Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale al Centrului Cultural Vrancea

Nr. crt. Număr dosar Nota obţinută la proba practică/puncte Rezultat final concurs
1 382 100 ADMIS

 

Contestațiile cu privire la rezultatul probei practice se depun la secretariatul comisiei de contestații în termen de 24 ore de la data afișării, respectiv până la data de 04 iunie 2021 ora 15,00.

 

Secretar comisie,

 

 

 

  ================================================================================================

 

 

     Concurs promovare pe postul de muncitor din activitatea specifică  instituțiilor de spectacole sau concerte II, studii M/G din cadrul Serviciul Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale al Centrului Cultural Vrancea 

 

ANUNŢ

19 mai 2021

 

 

      Centrul Cultural Vracea organizează concurs pentru promovare de pe postul contractual de muncitor din activitatea specifică  instituțiilor de spectacole sau concerte III, studii M/G, pe postul de muncitor din activitatea specifică  instituțiilor de spectacole sau concerte II, studii M/G din cadrul Serviciul Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale al Centrului Cultural Vrancea 

 

     În data de 03 iunie 2021 ora 10,00  se organizează concurs – probă practică, pentru promovarea de pe postul contractual de muncitor din activitatea specifică  instituțiilor de spectacole sau concerte III, studii M/G, pe postul de muncitor din activitatea specifică  instituțiilor de spectacole sau concerte II, studii M/G din cadrul Serviciul Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale al Centrului Cultural Vrancea, în conformitate cu  prevederile Regulamenului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului Cultural Vrancea  conform H.G. nr.286/2011 cu aplicabilitate din 17 iunie 2015.

 

    În vederea participării la examenul de promovare pentru funcţia de referent I, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

  1. a) cerere de înscriere la examen adresată managerului instituţiei;
  2. b) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic;
  3. c) să nu aibă aplicată o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

* Depunerea dosarelor are loc în perioada 19 mai – 25 mai 2021;

* Selecţia dosarelor 25 mai 2021;

* Afisarea rezultatului selecţiei dosarelor – 25 mai 2021;

 

* Contestaţiile la rezultatul selecției dosarelor se depun în maximum două zile lucrătoare de la afişarea rezultatului selecţiei dosarelor;

* Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se solutionează și se afișează la sediul instituției în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 

Bibliografie

  • Regulamentului de  Organizare  şi  Funcţionare  a  Centrul Cultural Vrancea,  aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  195 / 10.12.2019;
  • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Focşani, strada Mitropolit Varlaam nr. 48bis, Judeţul Vrancea,  Compartimentul Resurse Umane.