Image Alt

Concurs pentru ocuparea post – Referent debutant, studii superioare -Update – 29.01.2020

Concurs pentru ocuparea post – Referent debutant, studii superioare -Update – 29.01.2020

  = Update – 29.01.2020 =

 

 

ANEXA NR.18

 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI[1]

 

 Funcţia/funcţiile de personal contractual pentru care se organizează  concursul[2]:                                                               

 1. Referent debutant, studii superioare, din cadrul Secției Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale a Centrului Cultural Vrancea Informaţii privind selecţia dosarelor

 

Data selecţiei dosarelor:                                                   
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei   dosarelor Motivul respingerii   dosarului

 

1. CORA CĂTĂLINA GABRIELA ADMIS  
Observaţii formulate de către membrii comisiei:                             

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Data şi ora desfăşurării probei scrise:                  22 ianuarie 2020 ora 10,00                   
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:
Numele şi prenumele candidatului        Punctaj final proba scrisă Rezultatul***
1. CORA CĂTĂLINA GABRIELA 71,33 ADMIS

 

Informaţii privind proba interviu

 

Data şi ora desfăşurării probei interviu:                  29 ianuarie 2020 ora 10,00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei interviu:
Numele şi prenumele candidatului        Punctaj final proba interviu Rezultatul***
1. CORA CĂTĂLINA GABRIELA 98,00 ADMIS

 

 

 

 

 

Rezultatul final al concursului

 

Funcţia de personal contractual:  Referent debutant, studii superioare, din cadrul Secției Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale a Centrului Cultural Vrancea
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul***
1. CORA CĂTĂLINA GABRIELA 84,67 ADMIS
Comisia de concurs,

–          Preşedinte – Doamna Boroș Irina, Director adjunct, Muzeul Judeţean Vrancea;

–          Membru  – Doamna Ulmeanu Alina, Șef secție, Muzeul Judeţean Vrancea;

–          Membru – Domnul Ghinea Maricel Expert, Centrul Cultural Vrancea;

–          Secretar – Domnul Vlad Zaiţ, inspector de specialitate, Compartimentului financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ din cadrul Centrului Cultural Vrancea.

                   

Semnătura

 

  *** Se va completa cu menţiunea “admis”, respectiv “respins”.

1 Se va completa de către secretarul comisiei de concurs

[2] Se vor menţiona: denumirea funcţiei de personal contractual, gradul/ treapta  profesională şi compartimentul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care este prevăzut postul.

***Se va completa cu menţiunea “admis”, respectiv “respins”.

 

 

 

ANEXA  NR.17

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

CENTRALIZATOR NOMINAL

 

privind rezultatele finale la examenul/concurs organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de Referent debutant, studii superioare, din cadrul Secției Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale a Centrului Cultural Vrancea

 

 

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj obţinut Rezultat final concurs

 

Proba

scrisă

Proba

interviu

Punctaj final ADMIS
1 CORA CĂTĂLINA GABRIELA 71,33 98,00 84,67  

 

Secretar comisie,

Vlad Zaiţ, inspector de specialitate, Centrul Cultural Vrancea

 

 

 

ANEXA  NR.6

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 29 ianuarie 2020  în cadrul examenului organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant  de de Referent debutant, studii superioare, din cadrul Secției Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale a Centrului Cultural Vrancea

 

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Nota obţinută la proba interviu/puncte Observaţii
1 CORA CĂTĂLINA GABRIELA 21/08.01.2020 98,00  

 

            Contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretariatul comisiei de contestații în termen de 24 ore de la data afișării, respectiv până la data de 30 ianuarie 2020 ora 15,00

 

            Comisia de concurs

 • Preşedinte – Doamna Boroș Irina, Director adjunct, Muzeul Judeţean Vrancea;
 • Membru – Doamna Ulmeanu Alina, Șef secție, Muzeul Judeţean Vrancea;
 • Membru – Domnul Ghinea Maricel Expert, Centrul Cultural Vrancea;
 • Secretar comisie – Domnul Vlad Zaiţ, inspector de specialitate, Compartimentului financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ din cadrul Centrului Cultural Vrancea.

 

==================================================================================================================================================

 

  = Update – 22.01.2020 =

 

ANEXA  NR.5

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

Nr.63 / 22 ianuarie 2020

Proces-verbal

încheiat astăzi 22 ianuarie 2020

 

Comisia de examen, numită prin decizia nr.114 din 20 decembrie 2019, întrunită astăzi, data de mai sus, a procedat la verificarea competenţei profesionale, în cadrul probei scrise, a candidaților înscriși la examenul pentru ocuparea postului contractual vacant de referent debutant, studii superioare, normă întreagă de la Secția – Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale  din cadrul Centrului Cultural Vrancea, organizat în baza referatului nr.1696 din 16 februarie 2019, aprobat de către managerul Centrului Cultural Vrancea.

Componenţa comisiei de examen este următoarea:

 • Preşedinte – Doamna Boroș Irina, Director adjunct, Muzeul Judeţean Vrancea;
 • Membru – Doamna Ulmeanu Alina, Șef secție, Muzeul Judeţean Vrancea;
 • Membru – Domnul Ghinea Maricel Expert, Centrul Cultural Vrancea;
 • Secretar – Domnul Vlad Zaiţ, inspector de specialitate, Compartimentului financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ din cadrul Centrului Cultural Vrancea.

Au participat la proba scrisă:

 • Cora Cătălina Gabriela – dosar nr. 21/08.01.2020

care potrivit procesului verbal nr.53 din data de 20 ianuarie 2020 de selectare a dosarelor, îndeplinesc condiţiile de participare la examen.

                        Punctajul minim pentru promovarea probei scrise este  50 puncte.

                        În urma probei scrise, comisia de concurs a acordat candidaților:

 • Cora Cătălina Gabriela – 71,33 puncte

        Punctaj  cu care candidatul a promovat proba scrisă.

 

 • Preşedinte – Doamna Boroș Irina, Director adjunct, Muzeul Judeţean Vrancea;
 • Membru – Doamna Ulmeanu Alina, Șef secție, Muzeul Judeţean Vrancea;
 • Membru – Domnul Ghinea Maricel Expert , Centrul Cultural Vrancea;

Secretar – Domnul Vlad Zaiţ, inspector de specialitate, Compartimentului financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ din cadrul Centrului Cultural Vrancea

 

 

 

ANEXA  NR.6

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 22 ianuarie 2020  în cadrul examenului organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant  de de Referent debutant, studii superioare, din cadrul Secției Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale a Centrului Cultural Vrancea

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Nota obţinută la proba scrisă/puncte Observaţii
1 CORA CĂTĂLINA GABRIELA 21/08.01.2020 71,33  

 

Contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretariatul comisiei de contestații în termen de 24 ore de la data afișării, respectiv până la data de 23 ianuarie 2020 ora 15,00

 

            Comisia de concurs

 • Preşedinte – Doamna Boroș Irina, Director adjunct, Muzeul Judeţean Vrancea;
 • Membru – Doamna Ulmeanu Alina, Șef secție, Muzeul Judeţean Vrancea;
 • Membru – Domnul Ghinea Maricel Expert, Centrul Cultural Vrancea;
 • Secretar comisie – Domnul Vlad Zaiţ, inspector de specialitate, Compartimentului financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ din cadrul Centrului Cultural Vrancea.

 

 

=======================================================================================

 

 

Update – 20.01.2020

 

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

TABEL

AFIȘAT ASTĂZI 20.01.2020

privind rezultatul selecţiei dosarelor pentru organizarea de ocupare prin concurs a postului contractual vacant de Referent debutant, studii superioare,

din cadrul Secției Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale a Centrului Cultural Vrancea, organizat în datele de 22 ianuarie 2020,

ora 10,00 proba scrisă și 29 ianuarie 2020, ora 10,00 proba interviu

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Rezultat selecţie Observaţii
1.        CORA CĂTĂLINA GABRIELA 21/08.01.2020 ADMIS  

 

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv 22 ianuarie 2020 ora 08,00.

Secretar comisie,

Vlad Zaiţ, inspector de specialitate, Centrul Cultural Vrancea

 

 

                      ========================================================================================

 

Centrul Cultural Vrancea,

organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Referent debutant, studii superioare, din cadrul Serviciului Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale al Centrului Cultural Vrancea normă întreagă, să îndeplinească după caz condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs după cum urmează:

          – studii superioare și specializare în domeniul etnologie, antropologie culturală și folclor;

 

     Concursul se organizează la sediul Centrului Cultural Vrancea din strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Focşani, în data de 22 ianuarie 2020, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 29 ianuarie 2020, ora 10,00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Centrului Cultural Vrancea din strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Focşani, la Compartimentul financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, privind organizarea concursului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:                

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

       Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

       Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 2. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:

 • studii superioare;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Focşani, strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Compartimentul financiar-contabil,

resurse umane – salarizare și administrativ, telefon/fax 0237210213, inspector de specialitate, dl. Vlad Zaiţ.

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Referent debutant, studii superioare, din cadrul Secției Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale a Centrului Cultural Vrancea normă întreagă

 

 • OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale actualizată;
 • Suraia, Vrancea, – Tradiții, Patrimoniu, Identitate Brumar, 2003;
 • De la Năruja la Nustorești în căutarea tradiției ed .Terra 2015;
 • Nereju – Patrimoniu viu Terra 2014;
 • Vulturu – Vrancea Tradiții în actualitate Terra 2018;
 • Râmniceni Vrancea – Instantanee monografice Terra 2013;
 • Vintileasca – Vrancea Profil de patrimoniu Terra 2016
 • Ornamentică tradițională românească – Țara Vrancei autor Ion Cherciu – ed.Brumar 2011;

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.